Categories
Uncategorized

Silabus ki kd

Silabus Akidah Akhlak MTs Kelas 7 8 Kurikulum 2013. Ketemu lagi dengan aku yang hendak memberikan salah satu fitur pendidikan ialah silabus buat madrasah tsanawiyah( mts) kelas VII serta VIII mata pelajaran akidah akhlak kurikulum 2013 yang dapat jadi rujukan untuk kamu buat meningkatkan mutu pendidikan di madrasah tiap- tiap.

Kita ketahui kalau dengan terdapatnya pelaksanaan kurikulum 2013 ini dunia pembelajaran di Indonesia lebih menekankan pada perilaku spiritual serta sosial tanpa melenyapkan pengetahuan serta keahlian terhadap partisipan didik.

Kompetensi Inti semester ganjil

KI- 1: Menghargai serta menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI- 2: Menghargai serta menghayati sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, hirau( toleransi, gotong royong), santun, yakin diri, dalam berhubungan secara efisien dengan area sosial serta alam dalam jangkauan pergaulan serta keberadaannya

KI- 3: Menguasai pengetahuan( faktual, konseptual, serta prosedural) bersumber pada rasa mau tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terpaut fenomenadan peristiwa nampak mata

KI- 4: Berupaya, mencerna, serta menyaji dalam ranah konkret( memakai, mengurai, merangkai, memodifikasi, serta membuat) serta ranah abstrak( menulis, membaca, menghitung, menggambar, serta mengarang) cocok dengan yang dipelajari di sekolah serta sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori.

Kompetensi Inti semester genap

KI- 1: Menghargai serta menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI- 2: Menghargai serta menghayati sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, hirau( toleransi, gotong royong), santun, yakin diri, dalam berhubungan secara efisien dengan area sosial serta alam dalam jangkauan pergaulan serta keberadaannya

KI- 3: Menguasai pengetahuan( faktual, konseptual serta prosedural) bersumber pada rasa mau tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terpaut fenomenadan peristiwa nampak mata

KI- 4: Berupaya, mencerna, serta menyaji dalam ranah konkret( memakai, mengurai, merangkai, memodifikasi, serta membuat) serta ranah abstrak( menulis, membaca, menghitung, menggambar, serta mengarang) cocok dengan yang dipelajari di sekolah serta sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori

Simak selengkapnya di serbarena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *