Categories
Uncategorized

Silabus Aqidah Alhlak

Silabus Akidah Akhlak kelas XII ( MA) Kurikulum 2013 Perbaikan 2017. Silabus merupakan serangkaian rancangan dasar penerapan pendidikan yang meliputi Kompetensi Dasar, Modul Pokok Pendidikan, Aktivitas Pendidikan, Penanda, Evaluasi, Alokasi waktu, serta Sumber Belajar.

Alhamdulillah seluruh puji untuk Allah SWT Tuhan sekaligus alam. Nikmat- Nya yang begitu“ deras” mengalir membawakan manusia pada“ hilir” pemahaman kalau kasih yang Ia limpahkan bertabiat umum menembus“ belukar” sekat suku, agama, ras an- tar kalangan pula adil kepada mereka yang patuh ataupun yang inkar.

Bagaikan ajaran agama yang sempurna, Islam wajib di- ejawentahkan( dilak- sanakan) dalam kehidupan nyata tiap hari sehingga hendak terbentuk kehidupan yang damai serta tenteram. Oleh sebab itu, dalam rangka memaksimalkan layanan pendidi- kan Islam di madrasah, ajaran Islam yang begitu sempurna serta luas butuh dikelompok- kan jadi sebagian mata pelajaran yang secara linier hendak dipelajari cocok dengan jenjangnya

Pengelompokkan ajaran Islam dalam wujud mata pelajaran di area ma- drasah diawali dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah( MI), Madrasah Tsanawiyah( MTs) serta Madrasah Aliyah( MA) di dalamnya dikhususkan pada peminatan Keagamaan, Matema- tika serta Ilmu Alam( MIA), Ilmu- Ilmu Sosial( IIS), Ilmu- Ilmu Bahasa serta Budaya( IIBB) dan Madrasah Aliyah Kejuruan( MAK) meliputi: a). Al- Qur’ an Hadis, b). Akidah Akhlak, c). Fikih, d). Sejarah Kebudayaan Islam( SKI).

Pada jenjang Madrasah Aliyah( MA) peminatan Ilmu- ilmu Keagamaan dikem- bangkan kajian spesial mata pelajaran ialah: a). Tafsir- Ilmu Tafsir, b). Hadis ilmu Hadis, c). Fikih- Ushul Fikih, d). Ilmu Kalam, e). Akhlak. Setelah itu dalam upaya menunjang pendalaman kajian ilmu- ilmu keagamaan pada peminatan keagamaan, partisipan didik dibekali dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam( SKI) dan Bahasa Arab.

Buat memperoleh serta mendownload silabus Silabus Akidah Akhlak kelas XII Madrasah Aliyah( MA) Kurikulum 2013 Perbaikan 2017 secara lengkap silahkan klik pada taman di dasar ini yang telah kami sediakan

Unduh Silabus Akidah Akhlak kelas XII Madrasah Aliyah( MA) Kurikulum 2013 Perbaikan 2017

Kesimpulannya, mudah- mudahan Silabus Akidah Akhlak kelas XII Madrasah Aliyah( MA) Kurikulum 2013 Perbaikan 2017 ini sanggup jadi“ jembatan” antara harapan dengan cita- cita tujuan pembelajaran Islam secara spesial serta pembelajaran nasional secara universal ialah membentuk manusia Kāffah( utuh) yang mempunyai tidak saja kecerdasan intelektual, tetapi kecerdasan sosial ditengah kompleksitas kehidupan umat manusia.Āmīn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *